Avtal för webbhotell, forwarding och domäner

Halloween-kampanj 2019

Under okt 2019 har vi en kampanj på .SE och .NU som innebär att man får registrera domäner för 7 kr per domän. Ingen begränsning i antal NU-domäner. Vid massbeställningar, maila info@fl-net.se för beställning.
Om betalning inkommer senare än 30 okt har FL-Net rätt att avböja att registrera domänen för 7 kr.

SE-domäner

Domännamn registreras i Abonnentens namn och innehas av Abonnenten. Förnyas därefter 2 år i taget.
IIS villkor för .SE-domäner

NU-domäner

Domännamn registreras i Abonnentens namn och innehas av Abonnenten. Förnyas därefter 2 år i taget.
IIS villkor för .NU-domäner

Övriga domäner

Domännamn registreras i Abonnentens namn och innehas av Abonnenten. Förnyas därefter 1 år i taget.

Avgifter

Avgift för tjänst erläggs enligt gällande prislista för specificerad tjänst vid beställningsdatumet. Avgiften erläggs alltid i förskott och betalas per år. Om kunden inte erlägger betalning för fakturerade avgifter lämnas ärendet omgående till inkasso och abonnemanget stängs. När det gäller domännamnet blir detta fritt för andra att registrera. FL-Net har rätt att ändra avgifterna med tre (3) månaders varsel. Sker prishöjning mitt i en abonnemangsperiod drabbar prisändringen inte kunden förrän vid påbörjandet av ny period, år eller kvartal. Sker prisminskning mitt under en period återbetalas ingen mellanskillnad på avgiften.

Avtalstid Webbhotell och Vidarebefordran

Avtalet löper årsvis och förlängs automatiskt med ett år per gång vid utebliven uppsägning. Kunden kan säga upp avtalet när som helst dock senast 30 dagar innan nästa period. Om uppsägning görs efter ingången av nytt kalenderår sker ingen återbetalning av grundavgiften för det innevarande året. Uppsägning av avtalet måste göras skriftligen och kan ske via fax, brev eller via e-post.

Överlåtelse av Webbhotell och Vidarebefordran

Avtalet får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från FL-Net.

Avstängning av Webbhotell och Vidarebefordran

FL-Net förbehåller sig rätten att avböja ansökan om tjänst eller domän. FL-Net har även rätt att med omedelbar verkan säga upp ett avtal utan återbetalningsskyldighet, om kunden utnyttjar tjänsten på ett otillbörligt sätt. Otillbörligt är inkluderat men ej begränsat till följande:

Spridande av olaglig, oetisk, rasistisk och pornografisk information via egna Web-sidor.
Att använda tjänsten för olagliga handlingar på Internet eller därmed sammankopplade nätverk.
Via tjänsten trakassera individer eller företag och organisationer.
Använda serverprogramvara, t.ex. eggdrops och egna servers.
Att ha program aktiva på våra servers när kunden själv inte är inloggad
Medvetet handlande som negativt påverkar FL-Nets system eller övriga användare eller Internet i sig självt.

Begränsning av FL-Nets ansvar

Vid tekniska fel eller brister hos FL-Net reducerar FL-Net priset i relation till de inskränkningar som förlegat. FL-Net förbehåller sig rätten att bestämma huruvida prisreduktion ska göras och nivån på denna reduktion. FL-Net ansvar är begränsat till prisreduktionen. FL-Net ansvarar inte för skada på grund av fel orsakade av tekniska fel eller brister hos annan än FL-Net. FL-Net ansvarar inte för ekonomisk skada som orsakas av tekniska fel eller inskränkningar. Prisreduktion tillämpas inte vid avbrott som uppstår vid eventuella uppgraderingar av systemet som förbättrar tjänsten för kunden.

Kundens ansvar

Kunden ansvarar för innehållet i kundens korrespondens, kundens inlägg i nyhetsmöten, innehållet i kundens Web-sidor eller andra aktiviteter som kunden utför på Internet eller i system kopplade på Internet.